Hotel pod Bránou - Ubytovanie Bardejov, Bardejovské Kúpele Hotel pod Bránou - Ubytovanie Bardejov, Bardejovské Kúpele Hotel pod Bránou - Ubytovanie Bardejov, Bardejovské Kúpele

Hotel pod Bránouubytovanie v srdci mesta Bardejov, na dosah od klenotu zdravia, Bardejovských kúpeľov

 • Slovenský
 • Polski
 • English (UK)

Ubytovací poriadok

 1. Hotel môže ubytovať iba hosťa, ktorého riadne prihlási. Za tým účelom predloží hosť príslušnému pracovníkovi hotela ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad o totožnosti. Ubytovať je možné i hosťa, ktorý má trvalé bydlisko v mieste hotela. Hotel vydá ihneď pri nástupe ubytovací preukaz, na ktorom bude uvedený názov hotela, meno hosťa, číslo izby, cena za jednodenné ubytovanie, dĺžka pobytu a čas na uvoľnenie izby v posledný deň pobytu.
 2. Hotel poskytuje ubytovaným hosťom služby v rozsahu, ktorý určuje príslušná oborová norma v stanovenej triede.
 3. Pri opakovanom príchode do hotela je hosť povinný preukázať sa platným preukazom hotela. Len na základe predloženia hotelového preukazu je možné vydať hosťovi kartu alebo kľúč  od izby.
 4. Hotel môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné, než bolo dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 5. Na základe objednaného ubytovania je hotel povinný ubytovať hosťa najneskôr do 17.hodiny., do toho istého času izbu pre hosťa rezervuje, ak nie je v objednávke uvedené inak.
 6. Ak si hosť vopred objednal dvojlôžkovú izbu a objednávka mu bola potvrdená, účtuje hotel hosťovi iba cenu za dvojlôžkovú izbu i v prípade, že hosťa ubytuje vo viaclôžkovej izbe alebo apartmáne. Táto zásada platí i pri objednávke a potvrdzovaní trojlôžkovej izby, ak je hosť ubytovaný vo viaclôžkovej izbe alebo apartmáne.
 7. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 8. Za peniaze a cenné veci zodpovedá hotel iba v tom prípade, ak sú uložené v hotelovom sejfe.
 9. Pri onemocnení alebo zranení hosťa hotel zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.
 10. Hosť používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s hotelom. Ak nebol ubytovací čas vopred dohodnutý, odhlási hosť pobyt najneskôr do 10:30hod v posledný deň a v tom čase aj izbu uvoľní. Ak hosť neurobí tak v stanovenej lehote môže mu hotel účtovať pobyt za nasledujúci deň.
 11. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6. hodinou ráno, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
 12. V izbe, ani v spoločenských priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu vedenia hotela premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo iné inštalácie.
 13. V hoteli a zvlášť na izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu hosťa /holiaci strojček, masážny strojček, sušič vlasov a pod./.
 14. Pred odchodom je hosť povinný na izbe uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v izbe a v príslušenstve svetlo, uzamknúť dvere a kľúč odovzdať na určené miesto /recepcia/.
 15. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v izbe, ani v ostatných spoločenských priestoroch hotela.
 16. V čase od 22. do 7. hodiny musí hosť dodržiavať nočný kľud.
 17. Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa platných predpisov.
 18. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom.
 19. Cenník cien za prechodné ubytovanie a vedľajšie služby je k nahliadnutiu na recepcii hotela.
 20. V celom hoteli je prísny zákaz fajčenie. Za porušení zákazu, má právo hotel udeliť hosťovi pokutu 50€.
 21. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma vedenie hotela.
 22. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má vedenie hotela právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času.

 

Ubytovací poriadok je platný od  01. 11. 2022

nahor